Důležité informace k obnovení prezenční výuky na Základní umělecké škole Česká Třebová a hygienická opatření v souvislosti s rizikem nákazy onemocnění COVID-19 platné od 11.5.2020

Organizace výuky

· od 11.5.2020 bude obnovena prezenční výuka v těchto oborech:

           hudební obor

           výtvarný obor

           literárně dramatický obor

· od 1.6.2020 bude obnovena prezenční výuka v těchto oborech:

          taneční oboru

Prezenční výuka žáků je dobrovolná, musí s ní souhlasit zákonní zástupci žáků, kteří jsou povinni doložit písemné podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků infekčního onemocnění u žáka (tiskopis rodiče obdrží mailem nebo po domluvě i v tištěné formě od třídního učitele, odkaz na tiskopis je umístěn i na webu školy).

Ostatní žáci pokračují ve výuce distanční formou.

 

Účast žáka na výuce bude povolena za dodržení následujících podmínek

· je-li zdravý, bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virové infekci (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření

· odevzdá před první vyučovací hodinou každého předmětu písemné Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů, podepsané zákonným zástupcem (pokud žák neodevzdá Čestné prohlášení, nesmí vstoupit do budovy)

· bude dodržovat hygienická opatření

 

Hygienická opatření

Žák

·        se dostaví k hlavnímu vchodu budovy ZUŠ 5 minut před začátkem výuky, kde si jej vyzvedne třídní učitel (čipy žáků pro vstup do budov jsou dočasně zablokovány)

·        vstupuje do ZUŠ se zakrytými ústy a nosem látkovou rouškou (případně jinou ochranou úst a nosu)

·        neprodleně po přezutí si umyje ruce a po příchodu do učebny bude učitelem provedena dezinfekce rukou

·        při výuce v učebně nemusí nosit roušku na ústech, pokud je zachován odstup 2 m (rozhoduje třídní učitel)

·        si při pohybu mimo prostor učebny bude krýt ústa a nos rouškou (chodby, schodiště, WC, šatna)

·        bude mít s sebou označený sáček na uložení roušky a označenou láhev s pitím (z důvodu zamezení záměny s ostatními žáky)

·        dodržuje odstup od ostatních žáků a zaměstnanců ve všech prostorách ZUŠ

·        dodržuje v ZUŠ základní hygienická pravidla (pečlivé mytí rukou po vstupu do ZUŠ, mytí rukou po použití WC, používá jednorázové kapesníky,….).

·        neprodleně po ukončení výuky, za doprovodu třídního učitele, opustí budovu (včas si dítě vyzvedněte)

Za bezpečný příchod a odchod žáků před budovami ZUŠ zodpovídají zákonní zástupci.

Doporučený úbor, ve kterém žák přijde již na trénink (platí pro taneční obor): černé elastické kalhoty nebo kraťasy, tyrkysové tričko „Tančíme s láskou“, ponožky a taneční piškoty

Do obou budov ZUŠ Česká Třebová Kozlovská 775 a Tyršovo nám. 81 mohou vstoupit pouze žáci, kteří dodrží výše uvedené podmínky a hygienická opatření. Zákonným zástupcům, doprovodu žáků a ostatním cizím osobám  je vstup do budov školy zakázán.

Je nutné, aby zákonní zástupci byli během výuky svých dětí dostupní na mobilních telefonech, které uvedli třídním učitelům.

Na webu školy je k dispozici manuál Ochrana zdraví a provoz základních uměleckých škol v období do konce školního roku 2019/2020.

Pořádání veřejných koncertů, představení, výstav a jiných veřejných kulturních akcí naší školy

je do 30.6.2020 zrušeno.

V případě dotazů kontaktujte třídní učitele svých dětí.

 

V České Třebové 6.5.2020

 

Jarmila Holcová

ředitelka školy