Taneční obor podchycuje a rozvíjí taneční nadání dětí od 5 let, poskytuje každému žákovi podle míry jeho schopností a zájmu základy odborného vzdělání, které mu umožní se uplatnit jako tanečník v souborech zájmové umělecké činnosti nejrůznějšího zaměření nebo v povoláních, pro která jsou kultura pohybového projevu a zvládnutí základů tance vhodným předpokladem.V přípravné taneční výchově se děti naučí novým pohybovým dovednostem. Výuka probíhá formou hry. Děti se učí ovládat správné držení těla, koordinaci, prostorové a hudební cítění. Poznávají a ovládají jednotlivé části těla, učí se pracovat s dechem. Taneční průprava upevňuje správné držení těla, zvyšuje celkovou pohyblivost, obratnost a koordinaci pohybu.

Dále se studium dělí na 1.-7. ročník  I. stupně a 1.- 4. ročník II. stupně.
Lidový tanec učí zvládnout základní kroky, charakteristické pro české a moravské lidové tance.

Od 3. ročníku se vyučuje současný tanec, který rozvíjí taneční projev žáků, prohlubuje jejich prostorové a hudební cítění, uvolňuje jejich tvořivé schopnosti, hledá pohyb pro vyjádření soudobé hudby a vlastních námětů.
Klasická taneční technika rozvíjí taneční techniku žáků, upevňuje správné držení těla, zdokonaluje pohyby dolních a horních končetin, prohlubuje pohybovou koordinaci, rovnováhu, smysl pro přesnou formu a čistotu vedení pohybu. Učí pohybové kázni, vytrvalosti a vůli.

Na II. stupni se vyučuje současný, lidový a klasický tanec. Výuka je zaměřena k dokonalejšímu zvládnutí taneční techniky a klade důraz na osobitý taneční projev. Výuka v tanečním oboru probíhá formou kolektivní výuky. Výrazně talentovaní žáci se mohou připravovat ke vstupu na taneční oddělení konzervatoří.