Výtvarné obory ZUŠ soustřeďují děti s výrazným zájmem o výtvarný projev a výtvarné umění, se schopnostmi výtvarně vnímat, myslet a tvořivě se vyjadřovat. Výtvarná výchova se tak stává nejen složkou výchovy estetické, ale působí i na harmonický rozvoj mladého člověka. Zařazení žáků do pracovních skupin vychází z členění do čtyř vývojových období, která přinášejí změny ve výtvarném vyjadřování a myšlení žáků.

 přípravných ročnících (1. – 2. třída základní školy) se žáci seznamují s výtvarnými prostředky, hravě experimentují a výtvarně se vyjadřují prostřednictvím námětových oblastí.

V prvním a druhém ročníku (3. – 4. třída základní školy) vrcholí období naivního dětského realismu. Žáci záměrně využívají zkušeností a dovedností získaných v přípravných ročnících.

Třetí a čtvrtý ročník (5. – 6.třída základní školy) je poznamenán protikladem výtvarných představ a obecných znalostí, kdy žák střídavě nadřazuje a podřazuje své představy realitě. V těchto ročnících vrcholí výtvarné vyjádření pomocí grafiky.

V pátém, šestém a sedmém ročníku (7. – 9. třída základní školy) se pomocí studijní práce podle skutečnosti, výtvarných etud, grafiky a práce v materiálech, zvolna přetváří výtvarný projev žáků.

Ukázky prací: